Thông tư 39/2014/TT-BTC

Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính hường dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *