Quyết định số 120/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố 04 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (đợt 1)

Quyết định số 120/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 27/09/1999 về việc ban hành và công bố 04 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (đợt 1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *