Nội quy lao động của Công ty

Nếu như Bộ luật lao động là luật chung, thì Nội qui lao động có thể xem là “bộ luật riêng” của mỗi doanh nghiệp, qui định một cách chi tiết và cụ thể những vấn đề chính yếu trong mối quan hệ lao động giữa Người sử dụng lao động và Người lao động.

 

Nội qui lao động là căn cứ pháp lý quan trọng để Ban giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Đồng Hưng áp dụng khi tiến hành các biện pháp xử lý kỷ luật lao động. Hay nói cách khác, khi nói đến kỷ luật lao động không thể không dẫn chiếu đến Nội qui lao động.
 

Căn cứ bộ Luật Lao Động của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ngày 23 tháng 06 năm 1994 và Luật sửa đổi bổ sung Bộ Luật Lao Động, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2003;

 

Căn cứ Nghị Định 41/CP ngày 06 tháng 07 năm 1995 của Chính Phủ về kỷ luật lao động và trách nhiệm bồi thường thiệt hại, và Nghị Định số 33/2003/NĐ-CP của Chính Phủ, sửa đổi một số quy định của Nghị Định số 41/CP;

 

Xét tính chất kinh doanh và lao động của Công ty, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Đồng Hưng công bố Nội Quy Lao Động để thực hiện trong toàn Công ty như sau:

 

Xem toàn bộ nội dung Nội quy lao động.

Tin liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *