Introduction

Sdtc

  Dong Hung Accounting Service Company Limited (D.H.A.S.C) was established on April 04, 2004 by two co-founders of Mr. Chung Thanh Tien and Mrs. Nguyen Ngoc Phuong Ngan. D.H.A.S.C is one of very few companies providing accounting service in Ho Chi Minh City and in Vietnam which registered business license with Ministry of Finance at…

Cơ cấu tổ chức Công ty

Sdtc

1. Sơ đồ tổ chức Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Đồng Hưng     2. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban: Chức năng, nhiệm vụ phòng hành chính nhân sự; Chức năng, nhiệm vụ phòng tài chính, kế toán; Chức năng, nhiệm vụ phòng kinh doanh; Chức năng, nhiệm vụ phòng…

Nội quy lao động của Công ty

labor

            QUY TRÌNH QUẢN LÝ HC-NS     NGÀY              : 01-01-2009 TRANG        : 1 / 50                        NỘI QUY LAO ĐỘNG Căn cứ bộ Luật Lao Động của nước Cộng Hịa X Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ngy 23 thng 06 năm 1994 v Luật sửa đổi bổ…

Giới thiệu chung về Công ty TNHH DV Kế toán Đồng Hưng

logo DH 29.10.2020

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH DV KẾ TOÁN ĐỒNG HƯNG Công ty TNHH Dịch Vụ Kế Toán Đồng Hưng (DHCO), là một Công ty chuyên nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực: Dịch vụ và tư vấn Tài chính, Kế toán; Tư vấn thuế; Tư vấn đầu tư; tư vấn quản lý; Tư…

Nội quy lao động của Công ty

labor

Nếu như Bộ luật lao động là luật chung, thì Nội qui lao động có thể xem là “bộ luật riêng” của mỗi doanh nghiệp, qui định một cách chi tiết và cụ thể những vấn đề chính yếu trong mối quan hệ lao động giữa Người sử dụng lao động và Người lao động….