Bài Tham luận gửi Đại hội thành lập VAPAP

Logo DH

Ông Chung Thành Tiến – Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Đồng Hưng – Ủy viên Ban vận động thành lập Chi Hội Kế toán Hành nghề Việt Nam (VAPAP) đã gửi bài Tham luận với nội dung “Thành lập tổ chức Hành nghề Kế toán chuyên nghiệp – là sự cần thiết cho sự phát triển Hành nghề Kế toán Việt Nam”.